Cele i warunki przyjęcia

Poniżej podane są cele Instytutu w tłumaczeniu na jęz. polski z Deklaracji Założycielskiej w oryginale w jęz. angielskim:

  • Popieranie badań nad historią i kulturą Kanadyjczyków polskiego pochodzenia
  • Upowszechnianie polskiego dziedzictwa i historii Polski
  • Kultywowanie współpracy między Kanadyjczykami pochodzącymi ze Wschodniej i Centralnej Europy
  • Popularyzowanie idei prof. Oskara Haleckiego i jego osiągnięć w dziedzinie badań historycznych
  • Popularyzacja współczesnej tematyki i osiągnięć nauk przyrodniczych i stosowanych

WARUNKI CZŁONKOSTWA

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie jest organizacją otwartą dla wszystkich, którzy posiadają zwykle wyższe wykształcenie i zgadzają się z przyjętymi w statucie celami jego działalności. Do Instytutu mogą też należeć osoby spoza Kanady (w szczególności gdy są członkami Rady Programowej Instytutu). Przyjęto dwie kategorie członkostwa: Członkowie Zwyczajni, którzy legitymują sie wykształceniem uniwersyteckim (na każdym poziomie) w Kanadzie (lub odpowiednim spoza Kanady): n.p. BSc, BA, LL.B, MSc, MASc, MA, MD i PhD. Członkowie ci maja czynne i bierne prawo wyborcze do władz Instytutu. Członkowie Nadzwyczajni, którzy nie posiadają formalnego wykształcenia na poziomie uniwersyteckim. Członkowie ci posiadaja prawo czynne wyborcze. Członkostwo to może być przyznane studentowi (na poziomie pierwszych studiów w Kanadzie tzw. undergraduate studies). Każdy kandydat na członka (bez względu na kategorię) powinien wypełnić kwestionariusz członkowski i dołączyc swoje C.V. Umożliwi to odpowiednie wykorzystanie zdolności każdego przyszłego członka w pracach Instytutu. Podanie powinno być poparte przez dwóch członków Instytutu i zatwierdzone przez Zarząd, który formalnie musi przegłosować je na swoim zebraniu. Każdy członek otrzymuje list nominacyjny podpisany przez Prezesa lub Sekretarza Generalnego Instytutu. Członkostwo jest na czas nieokreślony i poddane warunkom statutowym, które istnieją we wszystkich podobnych organizacjach wyższej użyteczności publicznej. Zasłużeni członkowie mogą otrzymac dożywotnio tytuł Członka Honorowego Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie.

Deklaracja członkowska