Plakat wydany przez Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej z 1944 (Wikipedia)

 

1 sierpnia 1944 w ramach akcji ,,Burza” o godz. 17-tej (godzina ,,W”) wybuchło w Warszawie najkrwawsze Powstanie w najnowszej historii Polski.

Do nierównej walki z przeważającymi siłami niemieckimi stanęło ok. 50 tysięcy żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego AK i niewielkie oddziały innych ugrupowań podziemnych, w tym doborowe oddziały Kedywu Okręgu Warszawskiego AK i Komendy Głównej AK. Powstanie mimo zaciętej walki upadło po 63 dniach zmagań na śmierć i życie. Ofiara krwi była ogromna.

Straty polskie objęły ok. 16 tysięcy poległych i zaginionych, 20 tysiące rannych i ok. 16 tysięcy poszło do niewoli. Wskutek działań bojowych na terenie miasta, nieustannych bombardowań i masakr urządzanych przez doborowe oddziały niemieckie wspierane przez kolaboracyjne formacje SS m.in. RONA (Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa – gdzie walczyli przedstawiciele różnych grup narodowościowych z ZSRR) – zginęło również ponad 150 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Zniszczeniu uległ polski dorobek kulturowy wielu pokoleń, w tym bezcenne zabytki i materiały archiwalne w polskich muzeach i archiwach narodowych. Cała prawie lewobrzeżna Warszawa legła w gruzach razem z Chrystusem sprzed kościoła św. Krzyża i Królem Zygmuntem III Wazą, ze strzaskanej kolumny zygmuntowskiej. Wojska sowieckie czekały po drugiej stronie oglądając agonię stolicy Polski. Próba desantu przez Wisłę niewielkich sił polskich z I Armii LWP (walczących po stronie sowieckiej) nie udała się.

Dzisiaj z dalekiej Kanady łączymy się myślami z Niezwyciężoną Warszawą. Czcimy wszystkich poległych i niezwyciężonych Powstańców, zarówno żołnierzy jak i ludność cywilną, ponieważ wszyscy oni wzięli udział w tej strasznej walce o niezbywalne prawa ludzkie i wartości narodowe, w imię hasła Bóg – Honor – Ojczyzna.

W nierównej walce padł kwiat młodzieży polskiej, Harcerze i Harcerki Szarych Szeregów z doborowych baonów harcerskich ,,Zośka” i ,,Parasol”. Najwierniejsi i Niezłomni!

PAMIĘTAMY OFIARĘ WARSZAWY ZA WOLNĄ POLSKĘ

Cześć i Chwała Bohaterom!

Dr inż. Aleksander M. Jabłoński

Prezes wraz z Zarządem

Oskar Halecki Institute in Canada

Chrystus wskazujący niebo przed kościołem św. Krzyża w Warszawie
Fot. nieznanego autora z 1944 r. (Wikipedia)